2019-06-14

Ochrona danych osobowych

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, iż:

1.      RODO – skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

2.      Administrator Danych – jest nim Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok, tel.: 85 742 53 78, e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w szczególności przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w ramach realizacji umów cywilnoprawnych, niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz za zgodą osoby, której dane dotyczą.

3.      Inspektor Ochrony Danych – osoba powołana przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w celu zapewnienia stosowania przepisów RODO.

Mogą Państwo skontaktować się z nim pod adresem e-mail: iod@wios.bialystok.pl.

4.      Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

5.      Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany, lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub niszczenie;

6.      Źródło danych osobowych – w większości sytuacji Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, pozyskuje dane od osoby, której dane dotyczą.

7.      Rodzaje, kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe w szczególności do celów:

1)      zatrudnienia,

2)      rachunkowość oraz ze względów podatkowych,

3)      realizacji umów cywilnoprawnych,

4)      korespondencji służbowej, skarg, wniosków oraz petycji,

5)      kontrolnych,

6)      windykacji należności i egzekucji administracyjna,

7)      monitoringu wizyjnego, w tym nagrania związane z zabezpieczeniem mienia lub majątku oraz osób.

8.      Odbiorcy danych:

1)      dostawcy usług prawnych i doradczych,

2)      dostawcy usług informatycznych i usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowe,

3)      banki, towarzystwa ubezpieczeniowe,

4)      inne podmioty, z którymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku realizuje zadania na podstawie umów cywilnoprawnych,

9.      Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

10.  Czas przetwarzania danych osobowych – Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przechowuje dane zgodnie z kategorią archiwizacji określoną w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy stanowiącym załącznik do Instrukcji kancelaryjnej załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych stosowaną w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku

11.  Prawa osób, które są przetwarzane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – przysługuje Państwu prawo do:

1)      dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

2)      do sprostowania danych (art. 16. RODO),

3)      do usunięcia danych (art. 17 RODO),

4)      do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

5)      do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

6)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

7)      prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

12.  Urząd Ochrony Danych Osobowych – organ nadzorujący zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, do którego mogą Państwo wnieść skargę.

13.  Fakultatywność czy obligatoryjności przetwarzania danych – Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w szczególności przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy oraz na podstawie przepisów prawa. W nielicznych sytuacjach dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – dobrowolność.  

14.  Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji ani nie jest stosowane profilowanie.

 

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE

DOTYCZĄ

 

Interesant – Petent, Kontrahent jest uprawiony do złożenia wniosku do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie praw wynikających z RODO, w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

1.      W ciągu 30 dni, liczonych od dnia otrzymania żądania.

2.      W ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania o ile żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter.

3.      W imieniu Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Inspektor ochrony danych udziela odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we wniosku adres e-mail.

4.      W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

ido@wios.bialystok.pl.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się