2019-06-11

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

Załącznik do zarządzenia nr 12/19

Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora

Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 21 lutego 2019r.

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

 

ustalony w dniu 21.lutego 2019 r.

przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1.    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, działa w ramach zespolonej administracji rządowej i obejmuje swoim zasięgiem teren województwa podlaskiego.

2. Wojewódzki Inspektorat zapewnia Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, realizację zadań ustalonych w ustawach i przepisach odrębnych oraz w ogólnych kierunkach działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska ustalanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)             Wojewodzie – należy przez to rozumieć Wojewodę Podlaskiego;

2)             Wojewódzkim Inspektorze – należy przez to rozumieć Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;

3)             Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora – należy przez to rozumieć Zastępcę Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;

4)             Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku;

5)             Kierowniku Delegatury – należy przez to rozumieć Kierowników Delegatur w Łomży i Suwałkach;

6)             Wojewódzkim Inspektoracie  - należy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku;

7)             komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć Wydział, Dział, samodzielne i wieloosobowe stanowisko pracy;

8)             Delegaturze – należy przez to rozumieć Delegatury w Łomży i Suwałkach;

9)             Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku;

10)         ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1471 z późn. zm.).

§ 2.1.     Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor, przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, Dyrektora, Kierowników Delegatur oraz Kierowników komórek organizacyjnych.

2.  Wojewódzki Inspektor kieruje działalnością  Inspekcji Ochrony Środowiska, na obszarze województwa podlaskiego.

§ 3.   Regulamin Wojewódzkiego Inspektoratu określa:

1)             zadania Wojewódzkiego Inspektoratu;

2)             strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Inspektoratu;

3)             uprawnienia do podejmowania decyzji oraz podpisywania dokumentów i pism;

4)             zakresy działania komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu;

5)             zakresy działania komórek organizacyjnych Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu.

ROZDZIAŁ II

ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

§ 4.  Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu w szczególności należy:

1)             kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.). w zakresie:

a)    przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,

b)   przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska,

c)    przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,

d)   eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,

e)    przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi,

f)    przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,

g)   postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz z fluorowanymi gazami cieplarnianymi i pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r.  o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.), oraz z produktami i urządzeniami zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi, z wyłączeniem systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających te substancje lub gazy,

h)   przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2134 z późn. zm.)., w zakresie wymagań określonych w zezwoleniach na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej albo w zgodach na zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska w zakresie postępowania z odpadami, w tym powstającymi podczas zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz po zakończeniu zamierzonego uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska,

i)     przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

j)     przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z wyjątkiem przepisów art. 37 i art. 39 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 z późn. zm.).

k)   przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach, z wyjątkiem przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 z późn. zm.).,

2)             przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.);

3)             kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).;

4)             podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;

5)             przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków;

6)             wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;

7)             wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).;

8)             udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

9)             wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy;

10)         wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;

11)         wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1849 z późn. zm.).;

12)         kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących ochrony środowiska;

13)         wykonywanie zadań z zakresu:

a)    ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r. poz. 143),

b)   rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.),

c)    rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48, z późn. zm.),

d)   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz. Urz. UE L 204 z 31.07.2008, str. 1, z późn. zm.),

e)    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.)

- w zakresie zagrożeń dla środowiska;

14)  wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. Urz. UE L 295 z 12.11.2010, str. 23);

15)  wykonywanie zadań dotyczących przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 z późn. zm.). w zakresie emisji gazów cieplarnianych objętych systemem oraz szacowanie wielkości emisji gazów cieplarnianych z instalacji lub z operacji lotniczej, o którym mowa w art. 87 ust. 4 i art. 88 ust. 1 tej ustawy;

16)  przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.);

17)  współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi;

18)  wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).;

19)  wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia  19 lipca 2016 r. o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (Dz. U. poz. 1340 z późn. zm.). oraz wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 511/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków zapewniających zgodność użytkowników w Unii z wymogamiwynikającymi z Protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów (Dz. Urz. UE L 150 z 20.05.2014, str. 59) i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1866 z dnia 13 października 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 511/2014 w odniesieniu do rejestru kolekcji, monitorowania zgodności użytkowników i najlepszych praktyk (Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2015, str. 4);

20)  wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1472).;

21)  ściganie przestępstw przeciwko środowisku określonych w Kodeksie karnym oraz wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń i ustawach wymienionych w ust. 1, w tym wnoszenie i popieranie aktów oskarżenia.

22)  realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej zgodnie z zakresem działania określonym odrębnymi przepisami;

23)  opracowanie i utrzymanie w aktualności kart realizacji zadań operacyjnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Podlaskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny;

24)  wykonywanie zadań związanych z reklamowaniem osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny;

25)  realizacja zadań określonych w dokumentacji stałego dyżuru;

26)  planowanie i realizacja szkolenia obronnego;

27)  wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

 

 

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

§ 5.1.     Wojewódzki Inspektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu. Kieruje pracą Wojewódzkiego Inspektoratu na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.

2.    Wojewódzki Inspektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące zatrudnienia, zwalniania i awansowania pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.

3.    Wojewódzki Inspektor prowadzi działalność na podstawie rocznych planów pracy tworzonych na postawie wytycznych do planów kontroli oraz rocznych planów finansowych.

4.    W oparciu o roczny plan pracy Wojewódzki Inspektor ustala dla poszczególnych komórek organizacyjnych miesięczny harmonogram prac inspekcyjno-kontrolnych.

5.    Wojewódzki Inspektor realizuje Budżet Wojewódzkiego Inspektoratu w oparciu o przepisy odnoszące się do jednostek budżetowych.

§ 6.1.    W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą:

1)        Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu

2)        Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w Łomży i Suwałkach;

3)        Wydział Inspekcji;

4)        Wydział Prawny;

5)        Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności;

6)        Wydział Administracyjno-Techniczny;

7)        wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatycznych;

8)        samodzielne stanowisko pracy ds. przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

9)        samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony informacji niejawnych;

10)    samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych.

3.   Schemat organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu przedstawia załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 7.    W skład Delegatur w Łomży i Suwałkach wchodzą:

1)        Dział Inspekcji;

2)        samodzielne stanowisko pracy ds. administracyjno-technicznych;

3)        samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych.

§ 8.1.     Zakres kompetencyjny działania Delegatury w Łomży  obejmuje zasięgiem: powiat grodzki Łomża oraz powiaty ziemskie: Łomża, Kolno, Zambrów, Wysokie Mazowieckie.

2.    Zakres kompetencyjny działaniaDelegatury w Suwałkachobejmuje zasięgiem: powiat grodzki Suwałki oraz powiaty ziemskie: Suwałki, Augustów, Sejny, Grajewo.

3.    Pracą Delegatury kieruje Kierownik Delegatury.

4.    Kierownik Delegatury podlega służbowo Wojewódzkiemu Inspektorowi.

§ 9.   Wojewódzki Inspektor ustala liczbę pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz dokonuje zmian, w zależności od zakresu aktualnie realizowanych zadań.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIENIA DO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I PISM

§ 10.1.   Do wyłącznej akceptacji i podpisu Wojewódzkiego Inspektora zastrzeżone są:

1)        informacje i materiały przekładane:

a)    ministrowi właściwemu do spraw środowiska,

b)   Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska,

c)    Wojewodzie,

d)   organom kontroli państwowej,

e)    organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości,

f)    organom administracji rządowej i samorządowej w województwie;

2)        wszelkie sprawy związane z realizacją planu finansowego Wojewódzkiego Inspektoratu;

3)        dokumenty i sprawozdania finansowe, a także końcowe opracowania statystyczne;

4)        decyzje i dokumenty w sprawach osobowych pracowników;

5)        odpowiedzi na wystąpienia organów kontroli zewnętrznej;

6)        decyzje i dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

7)        dokumenty związane z obronnością i obroną cywilną;

8)        decyzje administracyjne, postanowienia i zarządzenia pokontrolne;

9)        inne sprawy określone każdorazowo przez Wojewódzkiego Inspektora.

2.    Zastępca Wojewódzkiego Inspektora podpisuje dokumenty z zakresu jego działania nie należące do wyłącznej aprobaty Wojewódzkiego Inspektora, a w razie nieobecności również sprawy wymienione w ust.1 pkt. 1-3 i 8.

3.    Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu podejmuje decyzje i podpisuje pisma wynikające z zakresu jego działania a nie należące do wyłącznej aprobaty Wojewódzkiego Inspektora, a w razie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora  również sprawy wymienione w ust. 1 pkt 4-7.

4.    Kierownik Delegatury podpisuje dokumenty i pisma nie należące do wyłącznej aprobaty Wojewódzkiego Inspektora i wynikające z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora do prowadzenia na terenie swojego działania spraw i wydawania decyzji administracyjnych.           W czasie nieobecności Kierownika Delegatury decyzje podejmuje osoba upoważniona przez Wojewódzkiego Inspektora na wniosek Kierownika Delegatury.

5.    Pisma, z których wynikają określone zobowiązania i skutki finansowe, wymagają parafowania przez Głównego Księgowego.

6.    Wszystkie umowy zawierane przez Wojewódzki Inspektorat muszą być parafowane przez Naczelnika Wydziału Prawnego lub osobę upoważnioną.

7.    Wojewódzki Inspektor może upoważnić pracownika do podpisywania pism w określonym zakresie spraw.

§ 11.      Do obowiązków i uprawnień Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:

1)        zastępowanie Wojewódzkiego Inspektora w okresie gdy nie może on pełnić obowiązków służbowych;

2)        reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektoratu w kontaktach z innymi urzędami i instytucjami w sprawach objętych zakresem działania Wojewódzkiego Inspektoratu, a niezastrzeżonych dla Wojewódzkiego Inspektora i Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu;

3)        sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym wywiązywaniem się z zadań należących do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu, ustalonych planem rocznym i harmonogramem miesięcznym;

4)        opracowywanie projektów rocznych planów pracy Wojewódzkiego Inspektoratu na podstawie planów przedstawionych przez Kierowników Delegatur oraz Kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu;

5)        sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem działalności kontrolnej przez Wojewódzki Inspektorat i jego Delegatury;

6)        opracowywanie projektów miesięcznych harmonogramów pracy Wojewódzkiego Inspektoratu;

7)        raportowanie do Unii Europejskiej;

8)        realizacja porozumień z innymi instytucjami oraz sporządzanie rocznych podsumowań z wykonania tych porozumień;

9)        wnioskowanie w sprawach zatrudnienia pracowników, ich wynagrodzenia, awansowania i odznaczania;

10)    współpraca z mediami w zakresie działania Wojewódzkiego Inspektoratu;

11)    prowadzenie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi w zakresie ochrony środowiska.

§ 12.      Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:

1)        reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektoratu we wszystkich sprawach w stosunkach z innymi urzędami i instytucjami niezastrzeżonych dla Wojewódzkiego Inspektora i jego zastępcy;

2)        zapewnianie sprawnego funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu poprzez właściwą organizację pracy;

3)        organizowanie współpracy pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem a jego Delegaturami oraz pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi;

4)        prowadzenie spraw z zakresu współpracy międzynarodowej;

5)        przygotowywanie komunikatów i wystąpień dotyczących prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat współpracy międzynarodowej;

6)        wnioskowanie do Wojewódzkiego Inspektora zmian organizacyjnych w Wojewódzkim Inspektoracie i jego Delegaturach;

7)        sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem zakresów czynności pracowników;

8)        wnioskowanie zmian w  zakresach działania komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu;

9)        wnioskowanie w sprawach zatrudnienia pracowników, ich wynagrodzenia, awansowania i odznaczania;

10)    sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem w Wojewódzkim Inspektoracie przepisów dotyczących ładu i porządku oraz dyscypliny pracy;

11)    zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy i przestrzegania dyscypliny pracy i zasad porządku przez pracowników;

12)    wnioskowanie do Wojewódzkiego Inspektora o przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Delegaturach, bądź innych komórkach organizacyjnych oraz nadzorowanie realizacji wniosków pokontrolnych;

13)    nadzorowanie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;

14)    rejestracja baz i zbiorów danych osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

15)    nadzorowanie zamieszczania informacji publicznych na stronie podmiotowej BIP;

16)    współdziałanie ze związkami zawodowymi;

17)    nadzorowanie zabezpieczenia majątku Wojewódzkiego Inspektoratu;

18)    prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem kontroli zarządczej;

19)    nadzorowanie prawidłowości ubezpieczenia majątku Wojewódzkiego Inspektoratu;

20)    nadzorowanie obsługi informatycznej Wojewódzkiego Inspektoratu i jego Delegatur.

§ 13.      Do obowiązków i uprawnień Kierowników Delegatur należy w szczególności:

1)        planowanie, organizowanie i kierowanie pracą Delegatury, w celu terminowego i zgodnego z przepisami wykonywania zadań ustalonych dla Delegatury w regulaminie;

2)        prowadzenie spraw i wydawanie na terenie swojego działania decyzji administracyjnych, w zakresie wynikającym z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora;

3)        przydzielanie zadań pracownikom Delegatury, udzielanie wskazówek i pomocy w realizacji tych zadań;

4)        współdziałanie z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi;

5)        wnioskowanie do Wojewódzkiego Inspektora w sprawach zatrudnienia, awansowania, nagradzania i wyróżniania oraz stosowania sankcji dyscyplinarnych wobec pracowników Delegatury oraz dokonywanie okresowych ocen ich pracy;

6)        ponoszenie odpowiedzialności za mienie Delegatury i stwarzanie zgodnych z przepisami bhp i p.poż. warunków pracy;

7)        sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz właściwym wykorzystywaniem czasu pracy przez pracowników Delegatury;

§ 14.         Do obowiązków i uprawnień kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu należy:

1)        planowanie, organizowanie i kierowanie pracą komórki, w celu terminowego i zgodnego z przepisami wykonywania zadań ustalonych dla komórki organizacyjnej w Regulaminie;

2)        przydzielanie zadań pracownikom, udzielanie wskazówek i pomocy w realizacji tych zadań;

3)        współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi;

4)        wnioskowanie do bezpośredniego przełożonego w sprawach zatrudniania, awansowania, nagradzania i wyróżniania oraz stosowania sankcji dyscyplinarnych wobec podległych pracowników a także dokonywanie okresowych ocen ich pracy;

5)        organizowanie narad pracowników podległej komórki organizacyjnej dla omówienia i oceny realizacji zadań oraz przedstawiania dalszych kierunków i sposobów działania;

6)        sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących porządku oraz zabezpieczenia informacji niejawnych;

7)        przeprowadzanie kontroli przestrzegania dyscypliny pracy oraz właściwego wykorzystywania czasu pracy przez podległych pracowników;

8)        przeprowadzanie szkoleń podległych pracowników w zakresie bhp i ochrony ppoż. na stanowiskach pracy i stałe kontrolowanie przestrzegania tych przepisów.

§ 15.      Do obowiązków i uprawnień samodzielnego i wieloosobowego stanowiska pracy należy:

1)        samodzielne wykonywanie w sposób prawidłowy i terminowy zadań ustalonych w Regulaminie i zakresie czynności;

2)        opracowywanie projektów ocen i opinii oraz formułowanie wniosków i propozycji w zakresie prowadzonych spraw;

3)        współdziałanie w realizacji zadań z innymi komórkami organizacyjnymi;

4)        przestrzeganie przepisów dotyczących porządku, dyscypliny pracy, zachowania informacji niejawnych oraz przestrzeganie postanowień instrukcji kancelaryjnej.

§ 16.1.   Do obowiązków i uprawnień pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu należy:

1)        znajomość przepisów prawnych i wytycznych w zakresie wykonywanej pracy w Wojewódzkim Inspektoracie oraz głównych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska;

2)        wykonywanie powierzonych spraw zgodnie ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami;

3)        podejmowanie samodzielnych inicjatyw w celu usprawnienia wykonywanych zadań na stanowisku pracy;

4)        przestrzeganie postanowień instrukcji kancelaryjnej;

5)        przestrzeganie przepisów dotyczących porządku, przepisów bhp i ochrony ppoż.;

6)        przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych;

7)        przestrzeganie dyscypliny pracy i pełne wykorzystywanie czasu pracy na wykonywanie zadań służbowych;

2.    Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu ponoszą odpowiedzialność służbową przed bezpośrednim przełożonym za wykonanie poleconych zadań.

§ 17.      Kierownicy Delegatur i komórek organizacyjnych  przygotowują podległym pracownikom zakresy czynności, określając zadania, uprawnienia, odpowiedzialność oraz zasady zastępstwa w czasie ich nieobecności.

§ 18.      Wojewódzki Inspektor zatwierdza zakresy czynności pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.

ROZDZIAŁ V

ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

§ 19.1.   Do głównych zadań Wydziału Inspekcji należy:

1)             prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 oraz ust. 1a z wyjątkiem art. 2 ust. 1 pkt 2 i 2a

2)             prowadzenie spraw związanych z udziałem Wojewódzkiego Inspektora w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

3)             przygotowywanie projektów decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;

4)             prowadzenie spraw związanych z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów;

5)             współdziałanie w akcji zwalczania poważnych awarii z organami właściwymi do jej prowadzenia;

6)             badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii i nadzór nad ich usuwaniem;

7)             prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;

8)             wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;

9)             wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów (REACH);

10)         prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem wymagań ochrony środowiska, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, zarządzeń, zaleceń oraz wystąpień pokontrolnych;

11)         prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązków o charakterze niepieniężnym;

12)         współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi;

13)         prowadzenie rejestru decyzji o wymiarze kar pieniężnych i odroczeniu terminu płatności kar pieniężnych;

14)         nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska;

15)         przygotowywanie informacji i sprawozdań z zakresie swojej działalności dla potrzeb organów administracji rządowej i samorządowej;

16)         opracowywanie wniosków o ukaranie do sądu oraz wystąpień do prokuratury;

17)         kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska;

18)         opiniowanie raportów o bezpieczeństwie zakładów o dużym ryzyku;

19)         obsługa klientów w zakresie przyjmowania wniosków o interwencję, skarg i wniosków, informowania o obowiązujących przepisach prawa regulujących daną sprawę oraz przyjmowanie wymaganych dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia sprawy;

20)         redakcja Biuletynu Informacji Publicznej;

21)         przygotowywanie projektów zaświadczeń;

22)         prowadzenie wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska;

23)         weryfikacja informacji przesyłanych przez podmioty na potrzeby wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska;

24)         przygotowywanie projektów opinii;

25)         koordynacja całokształtu działalności kontrolnej prowadzonej na terenie województwa podlaskiego.

1.             Pracami Wydziału Inspekcji kieruje Naczelnik Wydziału Inspekcji.

§ 20.1.   Do głównych zadań Wydziału Prawnego należy:

1)             w zakresie zapewnienia obsługi prawnej Wojewódzkiego Inspektoratu:

a)    przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych -aktów regulujących działalność Wojewódzkiego Inspektoratu- oraz niezbędnych materiałów w celu sporządzenia opinii ich dotyczących.

b)   przygotowywanie projektów umów i  porozumień zawieranych przez Wojewódzkiego Inspektora,

c)    monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących działalności  Wojewódzkiego Inspektoratu i informowanie pracowników o ich zmianach,

d)   wykonywanie analizy prawnej i przygotowywanie dokumentacji na potrzeby wykonania opinii prawnych do obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Wojewódzkiego Inspektoratu,

e)      współpraca oraz ocena formalno-prawna spraw załatwianych przez inne komórki organizacyjne i Delegatury;

2)        współdziałanie przy przygotowywaniu decyzji i postanowień wydawanych przez Wojewódzkiego Inspektora;

3)        prowadzenie spraw związanych  z toczącymi się postępowaniami w sprawach o wykroczenia wszczynanymi na wniosek Wojewódzkiego Inspektora;

4)        przygotowywanie materiałów na potrzeby sporządzania wniosków do sądów w sprawach o wykroczenia;

5)        przygotowywanie materiałów na potrzeby sporządzania zawiadomień składnych do prokuratury w sprawach o przestępstwa;

6)        prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o umorzenie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty kar pieniężnych;

7)        współpraca z Wydziałem Inspekcji w zakresie realizowanych czynności kontrolnych i administracyjnych;

8)        ewidencjonowanie i przechowywanie akt spraw cywilnych toczących się z udziałem Wojewódzkiego Inspektoratu;

9)             w zakresie organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu:

a)    opracowywanie projektów statutu i regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu i monitorowanie potrzeb ich modyfikacji oraz wprowadzanie zmian w ich treści,

b)   przygotowywanie projektów upoważnień dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu do załatwiania spraw w imieniu Wojewódzkiego Inspektora, a także projektów pełnomocnictw Wojewódzkiego Inspektora oraz prowadzenie rejestru i zbioru tych upoważnień i pełnomocnictw,

c)    opracowywanie projektów niezbędnych dokumentów dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu i usprawnienia jego pracy,

d)   wykonywanie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu,

e)    opracowywanie informacji i sprawozdań  z realizacji zadań Wydziału,

f)    prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem informacji publicznej z zakresu działania Wydziału,

g)   redakcja Biuletynu Informacji Publicznej,

h)   koordynacja prac w zakresie prawidłowego terminowego tworzenia treści informacji publicznej udostępnianej na stronie BIP;

10)         w zakresie kadr i szkolenia:

a)    wykonywanie zadań w zakresie kształtowania i realizowania efektywnej strategii zarządzania personelem, w tym polityki personalnej w służbie cywilnej,

b)   wykonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej i innymi pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,

c)    prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów do korpusu służby cywilnej,

d)   organizowanie i prowadzenie spraw związanych z odbywaniem służby przygotowawczej przez pracowników służby cywilnej,

e)    prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników, a w szczególności: planowanie i organizowanie szkoleń powszechnych i specjalistycznych oraz szkoleń w ramach indywidualnego rozwoju zawodowego urzędnika służby cywilnej,

f)    organizowanie i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem ocen członków korpusu służby cywilnej,

g)   prowadzenie akt osobowych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,

h)   prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,

i)     sporządzanie i przekazywanie do ZUS formularzy zgłoszeniowych,

j)     sporządzanie informacji, analiz i sprawozdawczości związanej ze sprawami personalnymi i szkoleniowymi,

k)   współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w sporządzaniu opisów stanowisk pracy i ich aktualizacji,

l)     kierowanie pracowników na badania profilaktyczne,

m)organizowanie i koordynowanie przebiegu praktyk zawodowych studentów i uczniów szkół średnich odbywanych w Wojewódzkim Inspektoracie,

n)   organizowanie staży absolwenckich dla bezrobotnej młodzieży,

o)   organizowanie i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem wartościowania stanowisk pracy;

11)    w zakresie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków:

a)    prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz przekazywanie ich według właściwości,

b)   opracowywanie analiz i informacji dotyczących załatwiania skarg i wniosków,

2.                      Pracami Wydziału Prawnego kieruje Naczelnik Wydziału Prawnego.

 

§ 21.1.   Do głównych zadań Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności  należy:

1)        prowadzenie całokształtu spraw finansowych związanych z działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu jako jednostki budżetowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:

a)     prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Inspektoratu i jego Delegatur,

b)   sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,

c)     opracowywanie i realizacja planów finansowych wydatków i dochodów,

d)   ustalanie potrzeb na środki finansowe,

e)     dokonywanie okresowych analiz realizacji wydatków oraz podejmowanie niezbędnych działań w celu likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości,

f)    prowadzenie gospodarki środków pozabudżetowych będących w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu,

g)   sporządzanie list płac pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu i jego Delegatur oraz prowadzenie stosownej ewidencji dla celów podatkowych i obciążeń na rzecz ZUS;

2)        w oparciu o ustalone przepisy prawne, przygotowywanie niezbędnych dokumentów uruchamiających działania inwentaryzacyjne majątku Wojewódzkiego Inspektoratu oraz prowadzenie nadzoru i kontroli przebiegu tych działań w Wojewódzkim Inspektoracie i jego Delegaturach;

3)         wnioskowanie przedsięwzięć zmierzających do oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi i majątkiem Wojewódzkiego Inspektoratu;

4)        zapewnienie prawidłowości zawieranych umów przez Wojewódzki Inspektorat pod względem finansowym;

5)        prowadzenie ewidencji księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

6)        redakcja Biuletynu Informacji Publicznej;

7)        przeprowadzanie egzekucji należności pieniężnych.

2.  WydziałemBudżetu, Finansów i egzekucji Należności Pieniężnych kieruje Główny Księgowy.

§ 22.1.   Do głównych zadań Wydziału Administracyjno-Technicznego  należy:

1)             w zakresie zamówień publicznych:

a)    prowadzenie postępowań  o udzielenie zamówień publicznych  w Wojewódzkim Inspektoracie,

b)   sporządzanie planów rocznych zamówień publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie,

c)    prowadzenie rejestrów zamówień publicznych realizowanych w Wojewódzkim Inspektoracie,

d)   koordynowanie działań podejmowanych przez komórki organizacyjne w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

e)    prowadzenie rejestru umów zawartych w Wojewódzkim Inspektoracie,

f)    uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, a zwłaszcza umów;

2)             w zakresie organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu:

a)      przygotowywanie pod względem organizacyjnym seminariów, konferencji, narad, szkoleń z zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu,

b)   prowadzenie obsługi Wojewódzkiego Inspektoratu związanej z organizacją narad i spotkań;

3)             w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich i innych instytucji finansowych:

a)    prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i innych organizacji finansowych,

b)   nadzór nad realizacją wykonywania umów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i innych organizacji finansowych;

4)             w zakresie obsługi kancelaryjnej:

a)    pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych,

b)   prowadzenie punktu kancelaryjnego,

c)    przygotowywanie korespondencji do wysłania,

d)   wysyłanie korespondencji;

5)             w zakresie archiwizacji dokumentacji:

a)    prowadzenie Archiwum Zakładowego oraz współpraca z Archiwum Państwowym w Białymstoku,

b)   bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w Wojewódzkim Inspektoracie, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia spraw;

6)             w zakresie spraw gospodarczych:

a)    zapewnienie właściwych warunków pracy i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu,

b)   opracowanie planu zakupów inwestycyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu,

c)    opracowywanie, w porozumieniu z Głównym Księgowym, projektów planów wydatków na bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu,

d)   prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia Wojewódzkiego Inspektoratu,

e)    realizacja zakupów na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu,

f)       gospodarka odzieżą ochronną i roboczą,

g)   prowadzenie magazynów,

h)   sporządzanie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat,

i)     sporządzanie zestawów danych o rodzajach i ilościach odpadów wytwarzanych przez Wojewódzki Inspektorat oraz gospodarowanie tymi odpadami;

7)             w zakresie transportu i konserwacji:

a)    prowadzenie spraw związanych z taborem samochodowym oraz zapewnienie usług transportowych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu,

b)   organizowanie i przeprowadzanie prac remontowych wykonywanych przez konserwatorów,

c)    utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń technicznych i instalacji: wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, odgromowej itp.,

d)   planowanie remontów i konserwacji budynków Wojewódzkiego Inspektoratu oraz nadzór nad ich realizacją,

e)    prowadzenie spraw z zakresu ochrony obiektów oraz utrzymania porządku i czystości,

f)    prowadzenie dokumentacji obiektów budowlanych należących do Wojewódzkiego Inspektoratu;

8)             w zakresie zarządzania majątkiem Wojewódzkiego Inspektoratu:

a)    administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, będącymi w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu,

b)   gospodarowanie środkami trwałymi i innymi składnikami majątku Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym prowadzenie spraw związanych z ewidencją oraz zagospodarowaniem, likwidacją i zbyciem mienia ruchomego,

c)    prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem pomieszczeń Wojewódzkiego Inspektoratu w sprzęt i urządzenia techniczne oraz zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania,

d)     prowadzenie wykazu majątku podlegającego ubezpieczeniu;

e)    prowadzenie spraw dotyczących prenumeraty prasy, publikacji ogłoszeń w prasie oraz zlecenie wykonania pieczęci, stempli i tablic urzędowych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu;

9)             w zakresie obsługi sekretariatu:

a)    prowadzenie sekretariatu w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu,

b)   prowadzenie rejestru materiałów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych jednostek kontroli, z kontroli przeprowadzanych w Wojewódzkim Inspektoracie i jego Delegaturach,

c)    wypisywanie delegacji służbowych oraz prowadzenie rejestru wydanych delegacji,

d)   prowadzenie ewidencji interesantów przyjmowanych przez Wojewódzkiego Inspektora i jego Zastępcę;

e)    prowadzenie książki kontroli zewnętrznych;

10)         w zakresie obsługi klientów Wojewódzkiego Inspektoratu:

a)    prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną,

b)   udzielanie informacji klientom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych wydziałów lub stanowisk pracy,

c)    przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją.

2. Pracami Wydziału Administracyjno-Technicznego kieruje Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego.

 

§ 23.      Do głównych zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. przeciwpożarowych i bezpieczeństwa i higieny pracy należy:

1)        sprawowanie spraw dotyczących bhp w Wojewódzkim Inspektoracie;

2)        prowadzenie kontroli warunków bhp w Wojewódzkim Inspektoracie;

3)        sporządzanie sprawozdań dotyczących warunków bhp w Wojewódzkim Inspektoracie;

4)        zgłaszanie wniosków dot. wymagań bhp w procesach pracy w Wojewódzkim Inspektoracie;

5)        ustalanie okoliczności oraz przyczyn wypadków przy pracy oraz udział w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków;

6)        współdziałanie z zakładową organizacją związkową przy podejmowaniu przez Wojewódzkiego Inspektora przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków pracy;

7)        prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dot. wypadków przy pracy i sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie;

8)        prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej w obiektach Wojewódzkiego Inspektoratu.

 

§ 24.      Do głównych zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. ochrony informacji niejawnych należy:

1)        zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

2)        kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz  na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

3)        opracowanie i aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych w Wojewódzkim Inspektoracie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;

4)        organizowanie lub przeprowadzanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

5)        prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających i kontrolnych postępowań sprawdzających oraz przechowywanie akt zakończonych postępowań;

6)        prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez Wojewódzkiego Inspektora pisemnych upoważnień uprawniających pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;

7)        prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie  albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

8)        rejestrowanie, przechowywanie i nadzór nad obiegiem i właściwym oznaczeniem dokumentów, a także wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne uprawnionym osobom;

9)        opracowanie dokumentów wewnętrznych wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych.

§ 25.      Do głównych zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. obronnych należy:

1)             realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej zgodnie z zakresem działania określonym odrębnymi przepisami;

2)             opracowanie i utrzymanie w aktualności kart realizacji zadań operacyjnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Podlaskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny;

3)             wykonywanie zadań związanych z reklamowaniem osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny;

4)             opracowanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru;

5)             planowanie i realizacja szkolenia obronnego;

§ 26.      Do głównych zadań wieloosobowego stanowiska pracy ds. informatycznych należy:

1)        prowadzenie spraw związanych z administracją sieci komputerowych oraz informatyką w Wojewódzkim Inspektoracie;

2)        koordynowanie działań związanych z administrowaniem sieciami informatycznymi i informatyzacją w Delegaturach;

3)        współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji przetwarzanych i przechowywanych w systemach informatycznych Wojewódzkiego Inspektoratu i jego Delegatur;

4)        prowadzenie strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu;

5)        pełnienie funkcji doradczej w zakresie użytkowania oprogramowania w Inspektoracie;

6)        prowadzenie konsultacji z użytkownikami systemu w zakresie korzystania z zainstalowanych programów;

7)        redakcja Biuletynu Informacji Publicznej;

8)        instalacja  i prowadzenie szkoleń związanych z wdrażaniem nowych programów;

9)        administrowanie i prowadzenie całokształtu spraw związanym z prawidłowym prowadzenie BIP;

10)    ochrona systemów i sieci teleinformatycznych oraz zabezpieczenie danych zgromadzonych w zasobach informatycznych Inspektoratu;

11)  wykonywania zadań administratora systemu, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ VI

ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH DELEGATUR WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

§27.1.    Do głównych zadań Działu Inspekcji należy:

1)             prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 oraz ust. 1a z wyjątkiem art. 2 ust. 1 pkt 2 i 2a

2)             prowadzenie spraw związanych z udziałem Wojewódzkiego Inspektora w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

3)             przygotowywanie projektów decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;

4)             prowadzenie spraw związanych z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów;

5)             współdziałanie w akcji zwalczania poważnych awarii z organami właściwymi do jej prowadzenia;

6)             badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii i nadzór nad ich usuwaniem;

7)             prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;

8)             wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;

9)             wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów (REACH);

10)         prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem wymagań ochrony środowiska, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, zarządzeń, zaleceń oraz wystąpień pokontrolnych;

11)         prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązków o charakterze niepieniężnym;

12)         współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi;

13)         prowadzenie rejestru decyzji o wymiarze kar pieniężnych i odroczeniu terminu płatności kar pieniężnych;

14)         nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska;

15)         przygotowywanie informacji i sprawozdań z zakresie swojej działalności dla potrzeb organów administracji rządowej i samorządowej;

16)         opracowywanie wniosków o ukaranie do sądu oraz wystąpień do prokuratury;

17)         kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska;

18)         opiniowanie raportów o bezpieczeństwie zakładów o dużym ryzyku;

19)         obsługa klientów w zakresie przyjmowania wniosków o interwencję, skarg i wniosków, informowania o obowiązujących przepisach prawa regulujących daną sprawę oraz przyjmowanie wymaganych dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia sprawy;

20)         redakcja Biuletynu Informacji Publicznej;

21)         przygotowywanie projektów zaświadczeń;

22)         prowadzenie wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska;

23)         weryfikacja informacji przesyłanych przez podmioty na potrzeby wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska;

24)         przygotowywanie projektów opinii;

25)         koordynacja całokształtu działalności kontrolnej prowadzonej na terenie województwa podlaskiego..

2.             Pracami Działu Inspekcji kieruje Kierownik Działu Inspekcji.

§ 28.      Do głównych zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. administracyjno-technicznych należy:

1)        prowadzenie sekretariatu w siedzibie Delegatury;

2)        zapewnienie właściwego zabezpieczenia i ochrony majątku Delegatury;

3)        zapewnienie utrzymania porządku i czystości wszystkich pomieszczeń Delegatury, a także porządku wokół obiektów;

4)        dokonywanie zakupów części zamiennych do środków transportu, maszyn, urządzeń i aparatury będącej na wyposażeniu Delegatury;

5)        dokonywanie systematycznego przeglądu stanu technicznego pomieszczeń w siedzibie Delegatury, funkcjonowania instalacji technicznych, sprzętu bhp i ppoż.;

6)        zarządzanie sprzętem biurowo-administracyjnym w Delegaturze;

7)        gospodarowanie pieczęciami urzędowymi w Delegaturze;

8)        prowadzenie gospodarki transportowej;

9)        redakcja Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 29. Do głównych zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. informatycznych należy:

1)        prowadzenie spraw związanych z administracją sieci komputerowych oraz informatyką w Delegaturze;

2)        współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji przetwarzanych i przechowywanych w systemach informatycznych Wojewódzkiego Inspektoratu i jego Delegatur;

3)        nadzór nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym;

4)        prowadzenie konsultacji z użytkownikami systemu w zakresie korzystania z zainstalowanych programów;

5)        prowadzenie szkoleń związanych z wdrążaniem nowych programów.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.      Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Wojewódzkim Inspektoracie i jego Delegaturach określa Instrukcja Kancelaryjna.

 

§ 31.      Realizacja zadań Wojewódzkiego Inspektoratu wymagająca posiadania szczególnych uprawnień lub umiejętności może być wykonywania na podstawie umowy cywilnej

§ 32.      Komórki organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu posiadają następujące symbole literowe:

1)        Dyrektor – DI;

2)        Wydział Inspekcji – WI;

3)        Wydział Prawny – WP;

4)        Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności  – WB;

5)        Wydział Administracyjno-Techniczny – WA;

6)        Samodzielne stanowisko pracy ds. przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy- BHP;

7)        Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony informacji niejawnych – IN;

8)        Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych – O;

9)        Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatycznych – I.

§ 33.      Komórki organizacyjne Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu posiadają następujące symbole literowe:

1)        Delegatura w Łomży:

a)    Dział Inspekcji – DIŁ;

b)   samodzielne stanowisko pracy ds. administracyjno-technicznych – SAŁ;

c)    samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych – IŁ;

2)        Delegatura w Suwałkach:

a)    Dział Inspekcji – DIS;

b)   samodzielne stanowisko pracy ds. administracyjno-technicznych – SAS;

c)    samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych – IS.

§ 34.1    Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne Wojewódzkiego  Inspektora  odbywają się za zgodą Wojewody.

2.                      Na wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne ZastępcęWojewódzkiego Inspektora deleguje Wojewódzki Inspektor.

§ 35       Traci mocRegulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku ustalony zarządzeniem nr 20/11  Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 12 lipca 2011 roku.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się